s

Användningsvillkor för M-Files webbplats

  

Villkor för användning av M-Files webbplats

Senast uppdaterad: 2016-02-08

M-Files Corporation och dess närstående bolag (”M-Files”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) välkomnar dig att besöka våra webbplatser som finns på http://www.m-files.com och https://community.m-files.com/ samt relaterade underdomäner (”webbplatsen”). Läs dessa villkor för användning (”villkor”) noggrant innan du använder denna webbplats, eftersom de anger de rättsligt bindande villkor och regler som är tillämpliga på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen anger du att du godkänner dessa villkor och alla övriga dokument därtill det hänvisas häri, inklusive, men inte begränsat till, vår integritetspolicy http://www.m-files.com/se/privacy-policy-statement. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda webbplatsen.

M-Files kan ändra innehållet på webbplatsen, villkoren och integritetspolicyn när som helst och utan förhandsmeddelande. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera dessa villkor och integritetspolicyn. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har gjorts i villkoren eller integritetspolicyn utgör ditt godkännande av dessa ändringar. För den händelse att du inte längre samtycker till de ändrade villkoren och integritetspolicyn ska du omedelbart upphöra med att använda webbplatsen. Vi är inte skyldiga att upprätthålla eller stödja webbplatsen eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll genom webbplatsen. Du godkänner och samtycker till att vi inte ska hållas ansvarsskyldiga gentemot dig om webbplatsen händelsevis inte skulle vara tillgänglig.

Upphovsrätter och immateriella rättigheter

M-Files äger de immateriella rättigheterna eller har fått rättigheterna till webbplatsen och allt innehåll som har gjorts tillgängligt genom webbplatsen. Du samtycker till att iaktta alla lagar om upphovsrätt, varumärken och övriga immateriella rättigheter över hela världen när du använder webbplatsen, och du samtycker till att inte använda informationen på ett sätt som är till men för eller missgynnar M-Files intressen. Inga rättigheter, äganderätter eller anspråk på webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänns är förbehållna M-Files. All användning av webbplatsen eller dess innehåll som inte uttryckligen medges av dessa villkor är ett brott mot dessa villkor och kan även utgöra en överträdelse av lagarna om upphovsrätt och varumärken samt andra lagar.

Användningssyfte

Du samtycker till att använda informationen på webbplatsen endast i informationssyfte, antingen för din egen privata icke-kommersiella användning eller i det fall du eller en organisation som du företräder köper M-Files produkter eller tjänster, eller för att få allmän information om produkter eller tjänster som du har köpt från oss. Du samtycker till att använda webbplatsen och dess information på egen risk och i enlighet med alla tillämpliga lagar.

Användarnamn och lösenord

Vissa områden på webbplatsen är endast avsedda för auktoriserade användare och kräver registrering av ett användarkonto.

Du kan välja ditt användarnamn när du registrerar dig. Vi rekommenderar att du förvarar namnet på lämpligt sätt.  Vidare rekommenderar vi STARKT att du använder ett sammansatt och unikt lösenord för ditt konto för att förebygga kontostöld.

Du samtycker till att inte lämna oriktig, vilseledande eller falsk information när du använder webbplatsen och framför allt i samband med registrering. Om information som du har lämnat till oss sedermera blir oriktig, vilseledande eller falsk ska du skyndsamt meddela oss om sådan ändring. Se även vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att kräva att få godkänna registreringen i förväg eller i efterhand. Vi har rätt att vägra att registrera oavsett anledning. Registrering kan begränsas, exempelvis till ett geografiskt område.

Du samtycker till att inte dela några användaruppgifter eller lösenord med någon annan part och att inte låta någon annan gå in på ditt användarkonto eller göra någonting som kan komma att äventyra säkerheten för ditt användarkonto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om du misstänker ett säkerhetsbrott på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina användaruppgifter och lösenord och tar ansvar för all användning av ditt användarkonto. Du samtycker även till att ALDRIG av någon anledning använda någon annan persons konto.

Uppförandekod

Du samtycker till att inte lägga ut något material som är falskt, kränkande, oriktigt, otillbörligt, oanständigt, hatfullt, trakasserande, stötande, respektlöst, sexuellt färgat, hotande, utgör intrång i en persons integritet, pornografiskt material eller material som på något annat sätt strider mot tillämplig lag. Du samtycker även till att inte lägga ut något upphovsrättsligt skyddat material såvida du inte äger upphovsrätten eller har ett skriftligt medgivande från ägaren av det upphovsrättsligt skyddade materialet. Elektronisk skräppost (spam), mailbombning, annonser, kedjebrev, pyramidspel och värvningar är också förbjudna.

Du får inte:

(a) kopiera, reproducera, ändra eller skapa härledda verk av webbplatsen eller delar därav,

(b) sälja, hyra ut, leasa ut, distribuera, överföra, underlicensiera, låna ut eller på annat sätt tilldela rättigheter till webbplatsen, eller delar därav, till tredje part eller på annat sätt utnyttja webbplatsen kommersiellt,

(c) plocka isär, dekompilera, återskapa eller försöka att härleda källkoden till någon del av webbplatsen eller tillåta eller bemyndiga en tredje part att göra detta, förutom i den mån dessa aktiviteter uttryckligen medges enligt lag,

(d) gå in på webbplatsen i syfte att bygga upp en liknande eller konkurrerande tjänst,

(e) samla ihop, bygga databaser eller på annat sätt skapa bestående kopior av något innehåll från webbplatsen, eller samla in uppgifter som är automatiskt införlivade på webbplatsen, exempelvis genom användning av bottar, spindlar, krypare eller andra automatiserade medel,

(f) utnyttja webbplatsen på ett otillåtet sätt, inklusive, men inte begränsat till, inkräkta eller belasta nätverkskapaciteten, eller

(g) använda webbplatsen för att trakassera, missbruka, förfölja, hota, ärekränka eller på annat sätt göra intrång i eller kränka en annan parts rättigheter.

Feedback och annat användarmaterial

Du samtycker till att all information såsom feedback, idéer eller kommentarer (”användarmaterial”) som kommuniceras till M-Files genom webbplatsen anses vara och förblir M-Files egendom. Du godkänner och samtycker till att du tillhandahåller allt användarmaterial på icke-konfidentiell basis utan något löfte från M-Files att inte använda eller reproducera dessa för något som helst ändamål. M-Files ska fritt kunna använda användarmaterial samt idéer, koncept, kunskap eller tekniker däri för vilket ändamål som helst, inbegripet utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster och utan att någon ersättning betalas till dig. All information som kan identifieras till en person och som skickas till oss ska hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

Du är ensam ansvarig för material eller innehåll som du lägger in på eller genom webbplatsen, oberoende av på vilket sätt som du lägger in det, samt att iaktta alla tillämpliga lagar. På samma sätt använder du eller sätter tilltro till materialet eller innehållet på webbplatsen på egen risk. Vi kan inte övervaka eller kontrollera användarinnehåll som läggs in på webbplatsen och vi kan inte ta ansvar för sådant användarinnehåll. Vi kan dock efter vårt eget gottfinnande och utan meddelande granska och radera användarinnehåll, men är inte skyldiga att göra det. Vi tar inget ansvar för att övervaka webbplatsen för att kunna upptäcka olämpligt innehåll eller uppförande. Du använder webbplatsen på egen risk.

Vi förbinder oss att iaktta gällande lagar om upphovsrätt. Om du misstänker att upphovsrättsligt skyddade verk har lagts in på webbplatsen utan godkännande, kan du skicka en anmälan om intrång i upphovsrätten. Vi granskar alla mottagna anmälningar om intrång i upphovsrätten och tar bort användarinnehåll som anses ha lagts in eller distribuerats i strid med dessa lagar. Vid en anmälan behöver vi följande uppgifter:

1) namn och kontaktinformation för upphovsrättsinnehavaren eller hans/hennes representant som gör anmälan (”anmälande part”),

2) en specificering av materialet till vilket det ska förhindras åtkomst och uppgifter om var materialet är placerat. Ge oss tillräckligt med uppgifter så att vi kan lokalisera innehållet som påstås utgöra ett intrång på webbplatsen,

3) bekräftelse av den anmälande parten om att materialet som anmälan gäller är, enligt vederbörandes ärliga uppfattning, olagligt åtkomligt i kommunikationsnätet,

4) information angående det faktum att den anmälande parten förgäves har skickat en anmodan till leverantören av innehållet eller att leverantören av innehållet inte kunde identifieras,

5) bekräftelse av den anmälande parten att hon/han är innehavare av upphovsrätten eller närstående rättighet eller berättigad att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar,

6) den anmälande partens underskrift.

Anmälningar kan skickas till m-files@m-files.com.

Ingen garanti

DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR PÅ EGEN RISK. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT WEBBPLATSEN OCH ALLT DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS DIG PÅ ”SOM DET ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGT” BASIS. VI LÄMNAR INGEN GARANTI OCH FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR OCH ANSVARSSKYLDIGHET FÖR ATT WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL ÄR FULLSTÄNDIGT, KORREKT, RIKTIGT, TILLGÄNGLIGT, AKTUELLT, SÄKERT ELLER TILLFÖRLITLIGT. VI ÄR INTE ANSVARIGA ELLER ANSVARSSKYLDIGA FÖR SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM, DATAFÖRLUSTER ELLER ANNAN SKADA TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT DEN ÄR TILLGÄNGLIG PÅ EN OAVBRUTEN, SÄKER ELLER FELFRI BASIS. VIDARE SAMTYCKER DU TILL ATT VI INTE HAR ANSVAR ELLER ANSVARSSKYLDIGHET FÖR RADERING AV, ELLER FÖRSUMMELSE ATT LAGRA ELLER ÖVERFÖRA, MATERIAL ELLER INNEHÅLL OCH ANNAN KOMMUNIKATION SOM UPPRÄTTHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN. INGA RÅD ELLER INFORMATION, OAVSETT OM DE ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM ERHÅLLS FRÅN WEBBPLATSEN ELLER VÅRA REPRESENTANTER GER UPPHOV TILL NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI.

Begränsning av ansvarsskyldighet

DU SAMTYCKER TILL ATT M-FILES OCH VÅRA DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, AGENTER, SAMARBETSPARTNERS OCH LICENSINNEHAVARE INTE SKA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA GENTEMOT NÅGON PERSON ELLER ORGANISATION FÖR FÖRLUSTER, SKADOR (OAVSETT OM DET HANDLAR OM DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, DÄRAV FÖLJANDE, SKADESTÅND ELLER ANNAT), PERSONSKADA, ANSPRÅK ELLER ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET OAVSETT ART SOM HAR UPPSTÅTT I SAMBAND MED ELLER HAR ORSAKATS AV (I) ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHET ATT GÅ IN PÅ ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN; (ii) UPPFÖRANDE ELLER INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART PÅ WEBBPLATSEN; (iii) INNEHÅLL OCH/ELLER INFORMATION SOM ERHÅLLS FRÅN WEBBPLATSEN ELLER TILLTRO TILL WEBBPLATSEN ELLER DEL DÄRAV; OCH (iv) OBEHÖRIG ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV MATERIAL ELLER INNEHÅLL; OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ GARANTI, AVTAL, ERSÄTTNINGSRÄTT (INBEGRIPET FÖRSUMMELSE) ELLER ANDRA RÄTTSREGLER, OAVSETT OM VI KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT DET FANNS RISK FÖR SÅDANA SKADOR.

Användning av mjukvara

Mjukvara som kan laddas ned via webbplatsen kan vara föremål för mjukvaruspecifika villkor som anges i en slutanvändares licensavtal (”licensavtal”). Du får inte ladda ned, installera eller på annat sätt använda mjukvara som medföljer ett licensavtal utan att du först har samtyckt till villkoren i licensavtalet.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och innehåll som ägs av och/eller drivs av tredje parter. Sådana länkar och innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för tredje parters webbplatser eller innehåll och har inte kontroll över material som finns tillgängligt på dessa. Vårt inbegripande av en länk till en tredje parts webbplats eller innehåll innebär inte på något sätt att vi godkänner, gör reklam för eller främjar dessa webbplatser eller innehållet eller materialet som finns tillgängligt på dessa. Genom att gå in på en tredje parts webbplats eller innehåll godkänner du att vi inte utövar någon kontroll över dessa och att vi inte har något ansvar för sådana tredje parters webbplatser eller innehåll. Vi rekommenderar dig att bekanta dig med villkoren för tjänsten som tillämpas på tredje parts webbplats eller innehållet som du kan få åtkomst till.

Integritetspolicy

För mer information om hur M-Files säkerställer din integritet, se vår Integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen lämnar du ditt medgivande och samtycker till att vissa personuppgifter om dig samlas in och används samt att du använder webbplatsen i enlighet med vår integritetspolicy och tillämpliga lagar och förordningar om personuppgifter.

Utöver det som anges i integritetspolicyn samtycker du till att:

  • respektera integriteten för andra användare av webbplatsen,
  • inte ägna dig åt obehörig insamling av användarinformation, och
  • inte avslöja andra personers personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, en persons adress, telefonnummer, e-postadress eller information som på annat sätt kan användas för att spåra, kontakta eller uppträda som en annan person.

Tillförsäkran om skadeslöshet

Du samtycker till att hålla M-Files (och våra dotterbolag, närstående bolag, samarbetspartners, tjänstemän, chefer, anställda och agenter) skadeslöst från anspråk eller krav, inbegripet advokatarvoden, som framställs av en tredje part med anledning av eller i samband med ditt brott mot dessa villkor, eller ditt åsidosättande av någon lag eller en tredje parts rättigheter. Ingenting i dessa villkor ska anses utesluta eller begränsa din ansvarsskyldighet med avseende på den skadeslöshet som du har lämnat tillförsäkran om enligt dessa villkor.

Användningens upphörande

Vi förbehåller oss rätten att upphöra med att tillhandahålla webbplatsen eller att ändra webbplatsen när som helst efter vårt eget gottfinnande. Oaktat innehållet i dessa villkor kan vi efter vårt eget gottfinnande när som helst avsluta eller tillfälligt stänga av din åtkomst till webbplatsen. Vi kommer inte att under några omständigheter vara ansvarsskyldiga för borttagandet av eller spärrningen av åtkomsten till webbplatsen eller någon av dess delar.

Hela avtalet

Dessa villkor, alla tillämpliga ytterligare villkor på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, något licensavtal), och alla dokument som uttryckligen är införlivade genom hänvisning häri (inbegripet vår integritetspolicy), innehåller hela avtalet mellan dig och M-Files och ersätter alla tidigare avtal mellan förevarande parter avseende detta ämne.

Avstående och ogiltighet (severability-klausul)

Vår försummelse att utöva några rättigheter enligt dessa villkor ska inte utgöra eller anses vara ett avstående eller förverkande av sådana rättigheter eller ett avstående eller förverkande av sådana rättigheter i framtiden. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning anses vara ogiltig eller icke verkställbar av en behörig domstol eller nämnd förblir de återstående bestämmelserna i dessa villkor fullt giltiga och i kraft.

Tillämplig lag

Dessa villkor och integritetspolicy samt alla frågor som rör din användning eller åtkomst till denna webbplats ska regleras av Finlands lagstiftning. Alla anspråk, rättssaker eller tvister med anledning av eller rörande dessa villkor handläggs uteslutande vid tingsrätten i Tammerfors, Finland i dess egenskap av domstol i första instans. M-Files förbehåller sig dock rätten att väcka talan, vidta rättsliga åtgärder eller inleda förfarande gentemot dig för brott mot dessa villkor i ditt bosättningsland eller annat berört land. Du lämnar härmed ditt medgivande till dessa domstolars behörighet och placering och avstår från alla invändningar om olämpligt forum.

Kontakt

Webbplatsen drivs och tillhandahålls av M-Files Corporation, ett finskt bolag med organisationsnummer 0686200-7. Om du har några frågor kring dessa villkor, vänligen kontakta oss via e-post på m-files@m-files.com eller via post till M-Files Oy, Hermia 12, Hermiankatu 1 B, FI-33720 Tammerfors, Finland.

Guidad rundtur

Ta del av en samling videon som visar hur man kan använda M-Files lösningar för företags dokumenthantering (EIM)

Gör turen

Funktioner

Kolla in alla funktioner som gör M-Files till ett oumbärligt verktyg för din verksamhet.

Kolla på funktionerna

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa dig. Om du har några frågor om M-Files eller om du behöver mer information – låt oss veta.

Kontakta M-Files