s

M-Files sekretessinformation

   

M-FILES – DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Senast uppdaterad: 2016-03-08

1. Allmänt

M-Files Corporation, inbegripet dess koncernbolag och närstående bolag (nedan tillsammans kallade ”M-Files”, ”vi”, ”oss”), förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användningsvillkor, som finns tillgängliga på http://www.m-files.com/se/terms-of-use och alla övriga dokument som anges däri) beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut personuppgifter (definieras nedan) från personer som använder våra produkter, tjänster och webbplats, som finns på www.m-files.com och https://community.m-files.com och deras underdomäner (gemensamt kallade ”webbplatsen”) (webbplatsen och alla övriga produkter och tjänster som tillhandahålls av oss benämns nedan gemensamt som ”tjänsterna”). I denna integritetspolicy innebär uttrycket ”personuppgifter” information som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Denna integritetspolicy kan av olika anledningar uppdateras emellanåt. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar görs i vår integritetspolicy genom att lägga ut den nya integritetspolicyn på vår webbplats. Det rekommenderas att du konsulterar denna integritetspolicy regelbundet så att du blir varse om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av tjänsterna efter att ändringar har gjorts i denna integritetspolicy utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Genom att använda tjänsterna lämnar du ditt medgivande till att vi behandlar din information på det sätt som anges i denna integritetspolicy nu och efter våra ändringar av densamma.

Observera att dina personuppgifter kan behandlas och lagras i USA eller andra länder. Du lämnar härmed ditt medgivande till att dina personuppgifter överförs till USA eller andra länder utanför ditt bosättningsland där M-Files eller dess licensinnehavare, agenter eller tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster eller behandlar eller lagrar personuppgifter enligt villkoren i denna integritetspolicy medan dessa länder eventuellt tillhandahåller en annan datasäkerhetsnivå än ditt bosättningsland. M-Files ansvarar inte eller går i god för att tjänsterna, eller delar av dessa, är lämpliga eller tillgängliga för användning inom en särskild jurisdiktion. När du väljer att gå in på tjänsterna gör du det på eget initiativ och på egen risk och du är ansvarig för att iaktta alla lokala lagar, regler och förordningar. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande begränsa tillgängligheten till tjänsterna, helt eller delvis, för alla av oss valda personer, geografiska områden eller jurisdiktioner.

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på m-files@m-files.com.

2. Information som vi kan samla in från dig

M-Files syfte med att samla in personuppgifter är att tillhandahålla dig våra tjänster, kommunicera med dig och, i förekommande fall, hantera din produktlicens och abonnemangsinformation. Vi kan samla in följande typer av personuppgifter om dig:

(i)    Uppgifter som du lämnar till oss direkt:

Vi samlar in information som du lämnar till oss direkt. Vi samlar till exempel in information i samband med att du registrerar dig som användare av våra tjänster eller när du kommunicerar med oss. I synnerhet kan vi samla in följande information från våra användare som under vissa omständigheter kan utgöra personuppgifter:

 • Information som samlas in i samband med registrering: Om du vill ladda ned eller installera M-Files mjukvara från webbplatsen krävs det att du registrerar dig och lämnar vissa personuppgifter till M-Files. Detta sker i ett antal situationer, som till exempel när du registrerar dig för att prova våra tjänster eller om du vill erhålla marknadsföringsmaterial och information. Dessutom måste du registrera dig och lämna personuppgifter till oss för att kunna använda alla funktioner på vår Community-webbplats som finns på https://community.m-files.com. Personuppgifter som vi kan samla in i sådana situationer kan omfatta, men är inte begränsat till, fullständigt användarnamn, lösenord, e-postadress, ort, tidszon, telefonnummer samt annan information som du väljer att lämna till oss. Vi kan även samla in din IP-adress, såsom beskrivs nedan i kapitel 2 (ii).
 • Prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post: Om du anmäler dig till vår maillista samlar vi in din e-postadress. I detta sammanhang kan vi även samla in uppgifter om din utrustning (som beskrivs ytterligare nedan) för att tillhandahålla dig mer kundanpassade e-postmeddelanden.
 • Kommunikation: Om du kontaktar oss kan vi samla in dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter som du har lämnat till oss. Dessutom kan en förteckning föras över korrespondensen.
 • Vi kan även samla in och behandla all annan information som du väljer att lämna till oss eller i tjänsterna.

(ii)    Uppgifter som samlas in automatiskt

Tjänsterna kan automatiskt samla in följande information från dig som under vissa omständigheter kan utgöra personuppgifter:

 • Logginformation: När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar varje gång som du besöker en webbplats. Denna information kan omfatta information såsom din IP-adress, typ av webbläsare eller från vilken domän besöket görs, webbplatserna du besöker, vilka sökord du använder och alla eventuella annonser som du klickar på.
 • Cookies (kakor): Liksom många webbplatser använder även vi ”cookie”-teknik för att samla in ytterligare uppgifter om användningen av webbplatsen och för att förbättra webbplatsen och våra tjänster. En cookie är en liten datafil som vi överför till din utrustnings hårddisk. M-Files kan använda både tillfälliga cookies och bestående cookies för att få en bättre förståelse för hur du interagerar med webbplatsen, för att kontrollera våra användares totala användning och webbtrafiken på webbplatsen samt för att förbättra webbplatsen och tillhörande tjänster. En tillfällig cookie aktiverar vissa funktioner på webbplatsen och raderas från din utrustning när du kopplar från eller lämnar webbplatsen. En bestående cookie förblir kvar efter att du stänger din webbläsare och kan användas av din webbläsare vid efterföljande besök på webbplatsen. Bestående cookies kan tas bort genom att följa anvisningarna i din webbläsares hjälpfil. De flesta webbläsare godkänner automatiskt cookies. Genom att redigera din webbläsares alternativ kan du instruera den att inte godkänna cookies eller att informera dig innan den godkänner en cookie från de webbplatser du besöker.
 • Uppgifter om utrustning: Vi kan samla in information om den utrustning som du använder för att gå in på tjänsterna, inbegripet till exempel hårdvarumodell, operativsystem och version, unika enhetsidentifierare, MAC-adress och IP-adress.
 • Platsinformation: Vi kan samla in, använda och dela platsinformation, inbegripet din utrustnings geografiska plats i realtid i samband med din användning av tjänsterna, till exempel genom att använda din utrustnings IP-adress. Platsinformationen kan användas som en del av vissa funktioner i tjänsterna och även i syfte att analysera användningen av tjänsterna. Genom att använda tjänsterna lämnar du ditt medgivande till att din platsinformation samlas in.
 • Google Analytics och andra leverantörer av tredjepartsanalyser: Vi använder Google Analytics för användningsspårning. Google Analytics samlar in och lagrar uppgifter om din användning av tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, hur länge besöket varar, vilka hemsidor som du besöker eller öppnar och hur länge de används, IP-adressen och information om utrustningen som används för att gå in på webbplatsen. Vi kan även använda andra tjänsteleverantörer av tredjepartsanalyser av uppgifter. Dessa tjänsteleverantörer kan använda cookies, web beacons (pixeltaggar) och andra tekniker för att samla in information om din användning av tjänsterna. Leverantörer av analystjänster gör det möjligt för oss att samla in, övervaka och analysera uppgifter angående användningen av tjänsterna så att vi kan förstå hur användare använder tjänsterna, öka tjänsternas funktionalitet och användarvänlighet samt skräddarsy tjänsterna bättre med hänsyn till användarnas behov. Vissa automatiskt insamlade uppgifter delas således med sådana leverantörer av tredjepartstjänster, som har sina egna integritetspolicyer vilka är tillämpliga på deras verksamheter. Aktuell förteckning över leverantörer av analystjänster kan beställas från oss genom att kontakta oss på m-files@m-files.com.

3. Syftena med att vi använder personuppgifterna

(i)    Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss direkt för följande syften:

 • för att upprätta och upprätthålla din registrering,
 • för att driva och administrera tjänsterna,
 • för att tillhandahålla funktioner som är tillgängliga i tjänsterna,
 • för att utveckla, förbättra och skydda tjänsterna,
 • för att kommunicera med dig,
 • för att förebygga och utreda bedrägeri och andra missbruk,
 • för att skydda dina rättigheter och/eller din egendom,
 • för marknadsundersökning,
 • för elektronisk direkt marknadsföring i enlighet med tillämpliga lagar,
 • för att revidera och analysera tjänsterna, och
 • för att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet för tjänsterna.

(ii)    Vi använder de uppgifter som samlas in automatiskt för följande syften:

 • för att förbättra kundservicen,
 • för att göra användarupplevelsen personlig,
 • för att administrera tjänsterna,
 • för att tillhandahålla funktioner som är tillgängliga i tjänsterna,
 • för att utveckla, förbättra och skydda tjänsterna,
 • för marknadsundersökning,
 • för att revidera och analysera tjänsterna, inbegripet analys av trenderna som hänger samman med användningen av tjänsterna, och
 • för att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet för tjänsterna.

4. Hur vi lämnar ut uppgifter

Vi lämnar inte ut våra användares personuppgifter till tredje parter såvida inte annat anges nedan.

Personuppgifter som samlas in i tjänsterna kan lämnas ut enligt följande:

(i)    Personuppgifter som du lämnar till oss direkt:

Vi kan lämna ut personuppgifter som du lämnar till oss direkt till följande kategorier av tredje parter:

 • Till tjänsteleverantörer: Vi anlitar vissa betrodda tredje parter för att utföra uppgifter och tillhandahålla tjänster till oss, inklusive, men inte begränsat till, värdtjänster och underhåll, kundrelationer, lagring i och hantering av databaser och direkta marknadsföringskampanjer. Vi delar dina personuppgifter med dessa tredje parter, men endast i den omfattning som är nödvändig för att utföra dessa uppgifter och tillhandahålla sådana tjänster, och endast enligt bindande avtalsförpliktelser som kräver att sådana tredje parter upprätthåller integriteten och säkerheten för dina uppgifter.
 • Till våra samarbetspartners, såsom annonspartners, i enlighet med tillämpliga lagar,
 • Till offentliga myndigheter, såsom polismyndigheten: M-Files samarbetar med myndigheter och polisväsen eller privata aktörer för att upprätthålla och iaktta lagen. Vi kan lämna ut information till myndigheter och polisväsen eller privata aktörer när vi, efter vårt eget gottfinnande, anser det vara nödvändigt eller lämpligt för att bemöta anspråk, rättslig process (inbegripet stämning) för att skydda M-Files eller en tredje parts egendom och rättigheter, säkerheten för allmänheten eller någon person, för att förebygga och stoppa all olaglig, oetisk eller åtalbar verksamhet, eller för att iaktta lagen, och
 • Till våra dotterbolag och närstående bolag; eller en efterföljande ägare, delägare eller operatör i tjänsterna och deras rådgivare i samband med en bolagssammanslagning, konsolidering, omstrukturering, försäljning av huvudparten av våra aktier och/eller tillgångar, eller i samband med konkursförfaranden, eller annan omorganisation av bolaget. M-Files kan sälja, överföra eller på annat sätt dela vissa av eller alla sina tillgångar, inbegripet dina personuppgifter, i samband med sammanslagning, förvärv, omorganisation eller försäljning av tillgångar eller i händelse av konkurs.

(ii)    Uppgifter som samlas in automatiskt:

Uppgifter som samlas in automatiskt i tjänsterna kan lämnas ut till följande kategorier av tredje parter:

 • Till tjänsteleverantörer, såsom dataanalysföretag,
 • Till våra samarbetspartners, såsom annonspartners, i enlighet med tillämpliga lagar,
 • Till offentliga myndigheter, såsom polismyndigheten: M-Files samarbetar med myndigheter och polisväsen eller privata aktörer för att upprätthålla och iaktta lagen. Vi kan lämna ut information till myndigheter och polisväsen eller privata aktörer när vi, efter vårt eget gottfinnande, anser det vara nödvändigt eller lämpligt för att bemöta anspråk, rättslig process (inbegripet stämning) för att skydda M-Files eller en tredje parts egendom och rättigheter, säkerheten för allmänheten eller någon person, för att förebygga och stoppa all olaglig, oetisk eller åtalbar verksamhet, eller för att iaktta lagen, och
 • Till våra dotterbolag och närstående bolag; eller en efterföljande ägare, delägare eller operatör i tjänsterna och deras rådgivare i samband med en bolagssammanslagning, konsolidering, omstrukturering, försäljning av huvudparten av våra aktier och/eller tillgångar, eller i samband med konkursförfaranden, eller annan omorganisation av bolaget. M-Files kan sälja, överföra eller på annat sätt dela vissa av eller alla sina tillgångar, inbegripet dina personuppgifter, i samband med sammanslagning, förvärv, omorganisation eller försäljning av tillgångar eller i händelse av konkurs.

Vi kan dessutom lämna ut information till tredje parter i ett samlat och/eller anonymt format som inte utgör personuppgifter och där det inte går att identifiera enskilda användare.

5. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi innehar om dig:

 • Rätten att få kännedom om vilka personuppgifter som vi innehar om dig: Om du vill veta vilka personuppgifter som vi innehar om dig, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen som anges i slutet av denna integritetspolicy. Vi strävar efter att snabbt besvara din förfrågan.
 • Rätten att få ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller onödiga personuppgifter korrigerade, raderade eller uppdaterade. Om du vill göra gällande dina ovannämnda rättigheter, eller om du har ytterligare frågor som rör korrigering, radering eller uppdatering av de personuppgifter som vi innehar om dig, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen som anges i slutet av denna integritetspolicy.
 • Rätten att avstå från att ta emot meddelanden för elektronisk direkt marknadsföring från oss: Vi kan använda din kontaktinformation för att marknadsföra och förse dig med information om våra produkter och tjänster. Om du vid någon tidpunkt bestämmer dig för att du inte längre vill erhålla sådan information eller meddelanden, vänligen följ anvisningarna för avanmälan som återfinns i alla meddelanden. Alla meddelanden för elektronisk direkt marknadsföring som du kan erhålla från oss, såsom e-postmeddelanden och SMS-meddelanden, ger dig alternativet att välja att inte erhålla sådana meddelanden från oss i fortsättningen. Om du har några ytterligare frågor om elektronisk direkt marknadsföring från oss, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen som anges i slutet av denna integritetspolicy.

6. Säkerhet

M-Files arbetar mycket hårt för att garantera sekretess för dina personuppgifter. Vi använder oss av administrativa, fysiska och elektroniska åtgärder som är utformade för att skydda din information mot obehörig åtkomst. Trots dessa ansträngningar att lagra personuppgifter som har samlats in i och genom tjänsterna i en säker driftsmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten, kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifter i samband med att de överförs eller lagras i våra system. Även om vi försöker att säkerställa integritet och säkerhet för personuppgifter kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder förhindrar tredje parter, som till exempel så kallade hackers, att olagligen få åtkomst till personuppgifter. Vi garanterar eller ansvarar inte för att dina personuppgifter skyddas mot förluster, missbruk eller ändringar från tredje parters sida.

I händelse av brott mot säkerheten, sekretessen eller integriteten när det gäller dina okrypterade elektroniskt lagrade personuppgifter meddelar vi dig, när så krävs enligt lag, via e-post eller genom väl synligt meddelande på webbplatsen så snabbt som möjligt och utan orimlig fördröjning, i enlighet med (i) det berättigade behovet att stävja brott eller (ii) de åtgärder som är nödvändiga för att fastställa brottets syfte och återställa rimlig integritet för datasystemet.

7. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vår länkning till en webbplats är inte ett intyg, godkännande eller bevis för vår anknytning till ifrågavarande tredje part. Vi utövar inte någon kontroll över tredje parters webbplatser. Dessa andra webbplatser kan placera sina egna cookies eller andra filer på din dator, samla in uppgifter eller be dig om dina personuppgifter. Denna integritetspolicy tillämpas på personuppgifter som vi behandlar när du använder tjänsterna. Den tillämpas inte på några länkar till tredje parters webbplatser och/eller tjänster som du kan få åtkomst till när du använder tjänsterna. Andra webbplatser följer olika regler beträffande användning eller utlämnande av information som du skickar till dem och som kan identifieras till en person. Vi rekommenderar dig att läsa integritetspolicyerna eller uttalandena på andra webbplatser som du besöker. Tänk på att vi inte är ansvariga för tredje parters integritetsrutiner.

8. Internationella överföringar av personuppgifter

Vissa delar av tjänsterna kan ligga på servrar som är placerade i länder utanför ditt eget land. Tjänsterna ligger framför allt på servrar i USA. I dessa länder kan de lagar som är tillämpliga på skyddet av personuppgifter skilja sig från de lagar som är tillämpliga i ditt hemland. Observera i synnerhet om du är lokaliserad inom Europeiska unionen att de personuppgifter som samlas in av oss överförs utanför Europeiska unionen/EES-området. Du lämnar ditt medgivande till att dina personuppgifter överförs utanför ditt eget land och, i förekommande fall, utanför Europeiska unionen.

9. Barns integritet

Tjänsterna vänder sig inte till barn under 13 år. Vi har inte för avsikt att samla in personuppgifter från barn under 13 år. Använd inte tjänsterna om du är under 13 år och skicka ingen information om dig själv till oss.

10. Kontakt

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring denna integritetspolicy, din integritet i samband med användning av tjänsterna, eller skyddet av de personuppgifter som vi innehar om dig, vänligen kontakta oss via e-post på m-files@m-files.com eller via post till M-Files Oy, Hermia 12, Hermiankatu 1 B, FI-33720 Tammerfors, Finland. Vi strävar efter att skyndsamt lösa eventuella problem som du kan ha.

Guidad rundtur

Ta del av en samling videon som visar hur man kan använda M-Files lösningar för företags dokumenthantering (EIM)

Gör turen

Funktioner

Kolla in alla funktioner som gör M-Files till ett oumbärligt verktyg för din verksamhet.

Kolla på funktionerna

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa dig. Om du har några frågor om M-Files eller om du behöver mer information – låt oss veta.

Kontakta M-Files