Korvaako tekoäly tietotyön?

Tekoäly (AI) kehittyy nopeasti ja muuttaa merkittävästi monia aloja, kuten energia-alaa sekä teollisuutta. Asiantuntijat ovat arvioineet, että tekoäly vaikuttaa maailmanlaajuisesti noin 300 miljoonaan työpaikkaan. Työvoiman digitaalinen murros tarjoaa monia etuja, mutta herättää samalla vaikean kysymyksen: Korvaako tekoäly tietotyön?

Tekoäly voi parantaa tietotyötä

Tietotyöllä tarkoitetaan työtehtäviä, joihin kuuluvat tiedon, ideoiden ja asiantuntemuksen luominen, soveltaminen ja hallinta. Toisin kuin rutiininomainen tai käsintehty työ, tietotyö vaatii kognitiivisia taitoja, kriittistä ajattelua ja monimutkaisten ongelmien ratkaisukykyä.

Tietotyön ammattilaiset hyödyntävät koulutustaan, kokemustaan ja tietämystään tehdessään työtehtäviä, jotka sisältävät valintoja, analyysia ja yhteistyötä.

Tekoälyllä on mahdollista vaikuttaa useisiin eri tietotyön vaiheisiin, kuten esimerkiksi työnkulkujen automatisointiin, datan analysointiin, päätöksenteon tukemiseen, dokumenttienhallintaan, ennakoivaan analytiikkaan sekä luovuuden vahvistamiseen.

Tekoäly voi parantaa tietotyötä, mutta se ei voi korvata tietotyöntekijöitä. Vaikka tekoäly muuttaakin tietotyön luonnetta, ihmistä tarvitaan edelleen päätöksenteon, luovuuden ja ongelmanratkaisun tehtäviin.

Tietotyön ominaispiirteitä:

 • Älykäs osallistuminen: Tietotyöntekijät tekevät työtehtäviä, jotka vaativat henkistä ponnistelua ja kognitiivisia kykyjä, kuten ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja strategista suunnittelua.
 • Ei-rutiininomaiset tehtävät: Tietotyö sisältää paljon tehtäviä, jotka vaativat sopeutumiskykyä, eivätkä toistu samanlaisena lähes koskaan. Toisin kuin rutiinitehtävät ja manuaalinen työ, nämä työtehtävät siis vaihtelevat ja antavat uusia haasteita.
 • Asiantuntemus ja erikoistuminen: Tietotyöntekijöillä on asiantuntemusta ja koulutusta joltakin tietyltä erikoisosaamisalueelta. Tämä heidän asiantuntemuksensa on ratkaisevassa roolissa harkittujen päätösten tekemisessä ja omalla alalla menestymisessä.
 • Luovuus ja innovointi: Monet tietotyön tehtävät edellyttävät luovaa ajattelua ja uuden ideointia. Tietotyön ammattilaiset edistävät innovaatioita kehittämällä uusia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin.
 • Ongelmanratkaisu: Tietotyötä tekevien on usein ratkaistava monimutkaisia ongelmia käyttämällä analyyttisen, tutkimuksellisen ja kriittisen ajattelun taitojaan.
 • Korkeatasoinen päätöksenteko: Tietotyössä tehdään arvioita tyypillisesti hyvin kompleksisen ja monimutkaisen tiedon perusteella. Tällaisissa tehtävissä työskentelevät ammattilaiset arvioivat tietoja, ottavat huomioon erilaisia tekijöitä ja tekevät perusteltuja ja eri näkökulmista punnittuja päätöksiä.
 • Jatkuva oppiminen: Tietotyö edellyttää yksilöä pysymään ajan tasalla alansa viimeisimmistä kehitysaskeleista. Tietotyötä tekevälle onkin arkipäivää sopeutua uuteen tietoon, teknologiaan ja käytäntöihin.

Tekoälyn vaikutus tietotyöhön

Tekoäly on aikaansaanut merkittävää edistystä viime vuosina koneoppimisen, luonnollisen kielen prosessoinnin ja generatiivisen tekoälyn ansiosta. Tekoäly voi vaikuttaa tietotyöhön useilla tavoilla:

 • Työnkulkujen automaatio: Tekoäly voi automatisoida rutiininomaisia ja toistuvia tehtäviä, jotka ovat olennaisia monille tietotyön prosesseille. Näin tekoäly vapauttaa tietotyöntekijät keskittymään monimutkaisempiin ja strategisempiin työtehtäviin.
 • Data-analyysi: Tekoälyn algoritmit voivat prosessoida ja analysoida valtavan määrän tietomassaa. Nämä analyysit parantavat tietotyön päätöksenteon tehokkuutta ja tarkkuutta.
 • Päätöksenteon tuki: Tekoäly voi tarjota uusia oivalluksia ja suosituksia. Tietotyöntekijät voivat hyödyntää tekoälyltä saatua dataa ja skenaarioita päätöksenteon tukena.
 • Dokumenttienhallinta: Tekoäly voi hoitaa dokumenttien järjestämisen ja luokittelun. Tekoäly voi järjestää sisällöt oikeisiin kategorioihin ja parantaa näin organisaation yleistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta tunnistamalla ja suojaamalla arkaluonteisia tietoja. Tekoäly voi myös auttaa dokumenttien automatisaatiossa.
 • Ennakoiva analytiikka: Tekoäly voi ennustaa tulevaisuuden trendejä ja kehityksiä, jotka auttavat tietotyöntekijöitä ennakoimaan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia.
 • Luovuuden vahvistaminen: Tekoäly tukee luovaa prosessia luomalla ideoita ja ehdotuksia sekä avustamalla sisällönhallinnassa ja -luomisessa.

Yleisiä huolenaiheita tekoälyn vaikutuksista työelämään

Vaikka tekoäly tarjoaa monia mahdollisuuksia tietotyön parantamiseksi, se herättää usein myös huolenaiheita:

 • Työpaikkojen katoaminen: Tekoäly ja automaatio voivat johtaa työpaikkojen vähenemiseen joillakin tietotyön osa-alueilla, erityisesti rutiinitehtävissä. Tämä herättää kysymyksiä monien ammattilaisten työn jatkuvuudesta.
 • Vinoumat ja oikeudenmukaisuus: Tekoälyn algoritmit voivat ylläpitää koulutusaineistonsa sisältämiä vinoumia. Nämä vinoumat voivat johtaa esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuteen ja syrjintään tietotyössä tehtävässä päätöksenteossa.
 • Ihmiskontaktin menettäminen: Jotkin tietotyöt, kuten terveydenhuolto ja neuvonta, ovat riippuvaisia ihmiskontaktista: inhimillisestä empatiasta ja tunneälystä. Näitä ominaisuuksia ei kenties koskaan ole mahdollista korvata tekoälyllä.
 • Eettiset ongelmat: Tekoäly voi aiheuttaa eettisiä ongelmia erityisesti ammateissa, joiden seurauksilla on merkittävä vaikutus muihin. Näitä aloja ovat esimerkiksi oikeus- ja lääketiede. Vastuun vyöryttäminen tekoälylle virhetilanteissa voi olla haasteellista.
 • Digitaalinen kypsyys: Tietotyötä tekevien on mukauduttava tekoälyä hyödyntäviin työkulkuihin tai hankittava uusia taitoja pitääkseen tietotaitonsa ajan tasalla.

Tekoälyn yhdistäminen osaksi tietotyötä

Aika näyttää, millaiseksi tietotyön tulevaisuus tekoälyn aikakaudella vielä muodostuu. Tässä kuitenkin muutama mahdollinen skenaario:

 • Lisätty älykkyys: Tekoälyä voidaan käyttää työkaluna, joka vahvistaa ihmiskykyjä tietotyössä. Tekoäly parantaa tällä tavoin ihmisten tuottavuutta ja päätöksentekoa.
 • Erikoistuminen: Työnkulun automaatio voi antaa tietotyötä tekeville mahdollisuuden erikoistua oman työnkuvansa yhä monimutkaisempiin ja luovempiin osa-alueisiin.
 • Työtehtävien uudelleenmäärittely: Joidenkin tietotyöntekijöiden rooli voi muuttua tekoälyn valvomiseen, eettisiin kysymyksiin ja sen tiedon hallintaan liittyviin kysymyksiin.
 • Hybridityövoima: Organisaatiot saattavat yhdistää ihmistyöntekijät ja tekoälyn hybridityövoimaksi, jossa hyödynnetään molempien tahojen vahvuuksia.
 • Koulutus: Tietotyötä tekevät saattavat joutua kouluttautumaan jatkuvasti sopeutuakseen tekoälyn aikaansaamiin muutoksiin. Organisaation digitaalinen kypsyys, eli kyky sopeutua jatkuvasti muuttuvaan teknologiaan, olisi näin ollen elintärkeää.

Tuleeko tekoälyn automaatio lopettamaan tietotyön?

Vaikka tekoäly voi muuttaa tietotyön luonnetta, on kuitenkin epätodennäköistä, että se lopettaisi tietotyön kokonaan. Todennäköisemmin tekoäly tulee muovaamaan tietotyön muotoa, ja ihmisammattilaiset tulevat siis jatkossakin olemaan keskeisessä roolissa päätöksenteossa, luovuudessa ja ongelmanratkaisussa.

Tietotyön tulevaisuus vaatii tasapainoa ihmisen asiantuntemuksen ja tekoälyn kyvykkyyksien välillä. Ammattilaisten on sopeuduttava, päivitettävä taitojaan ja omaksuttava tekoäly heidän työskentelyään parantavana työkaluna sen sijaan, että näkisivät sen uhkana sille.

Tulevaisuus riippuu ihmisen ja tekoälyn yhteistyöstä. Yhdessä ne voivat saavuttaa uusia älyllisen työn tasoja, avata uusia mahdollisuuksia ja parantaa kykyämme kohdata monimutkaisia haasteita.

Usein kysytyt kysymykset

Miten työnkulun automatisaatio hyödyttää tietotyöntekijöitä?

Tehokkuuden lisääntyminen, yksitoikkoisten työtehtävien väheneminen sekä mahdollisuus keskittyä oman työn monimutkaisempiin ja luovempiin tekijöihin. Automatisoitu tiedonhallinta voi myös nopeuttaa tietotyöntekijöiden pääsyä organisaation olennaisiin tietoihin.

Miksi tietotyön automaatio on mullistavaa?

Automaatio voi aiheuttaa haasteita, kuten työpaikkojen siirtymistä ja tarvetta uusien taitojen omaksumiselle. Samanaikaisesti se voi kuitenkin tarjota kilpailuetua yrityksille, jotka hyödyntävät uusia ratkaisuja.

Miten M-Files ratkaisee tietotyön haasteet?

M-Filesin tietotyön automaatioalusta auttaa yrityksiä parantamaan prosessien tehokkuutta, vähentämään liiketoimintariskejä ja laittamaan pisteen informaatiokaaokselle. Tutustu .